Všeobecné obchodní podmínky


I. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Poskytovatel právní služby: Tyto podmínky upravují podmínky poskytování právní služby prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, kterou klientům poskytuje 

Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář

IČ 25158627

se sídlem Krajinská 281/44, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 6339 

(dále jen "advokátní kancelář")

1.2. Působnost všeobecných obchodních podmínek: Tyto podmínky upravují poskytování právních služeb poskytovaných na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce online.reznicek.com (dále také "VOP").

1.3. Předmětem služby dle čl. I VOP jsou právní pomoc a služby, tj. poskytování právních rad, konzultací, vysvětlení, a odpovědí na konkrétní dotazy dle požadavků a potřeb Klienta, a to v rozsahu níže popsaných jednotlivých služeb dle jejich specifikace a v rozsahu požadavku uvedeném v objednávce právní služby. Klientem se pro účely této smlouvy rozumí i Klientem ovládané či řízené osoby a osoby Klienta ovládající, jakož i společník Klienta, (dále jen "právní služba.") Právní služba bude poskytována v českém jazyce.

1.4. Poskytování právních služeb se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen. "o.z."), etickými pravidly advokacie a dalšími vnitrostavovskými pravidly, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

1.5. Objednávkou právní služby se rozumí odeslání vyplněného elektronického formuláře na "www.reznicek-online.cz". Předmětem právní služby je poskytnutí jednorázové právní pomoci ve vztahu k požadavku klienta specifikovanému v objednávce. 

1.6. Cenou za poskytnutí právní služby je cena zveřejněná ve vztahu k jednotlivým typům právní služby na webu advokátní kanceláře www.reznicek-online.cz. Za sjednanou cenu se považuje cena zveřejněná na webové stránce advokátní kanceláře v okamžiku odeslání objednávky. 

1.7. Úhrada ceny právní služby: Po odeslání objednávky bude klient přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno uhradit cenu vybrané právní služby. Okamžikem uhrazení objednávky je tato považována za závazný a jednoznačný projev vůle klienta směřující k uzavření smlouvy. Úhrada ceny služby se považuje za zálohovou platbu, které bude zúčtována po uzavření smlouvy. Daňový doklad potvrzující úhradu služby bude klientovi zaslán společně s potvrzením pohledávky v okamžiku uzavření smlouvy. Není-li výslovně uvedeno, že je v ceně služby obsažena příslušná částka daně z přidané hodnoty, bude k ceně uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách Advokátní kancelář účtovat daň z přidané hodnoty v souladu a ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

1.8. Uzavření smlouvy: Smlouva o poskytování právní služby se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky advokátní kanceláří, lhůta pro poskytnutí právní služby tedy počíná běžet od okamžiku odeslání potvrzovací zprávy na e-mailovou adresu klienta uvedenou v elektronické objednávce služeb. Advokátní kancelář může objednávku i bez důvodu po předběžném posouzení věci odmítnout. Nedojde-li k uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí advokátní kancelář klientovi uhrazenou cenu za právní služby, a to ve lhůtě sedmi (7) dnů od odmítnutí objednávky právní služby.

1.9. Přijetí VOP: Odesláním elektronického formuláře klient výslovně potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek a potvrzuje, že byl v souladu s ust. § 1811 o.z. jasně a srozumitelně seznámen se všemi údaji a okolnostmi týkající se uzavření smlouvy.

II. PŘEDMĚT PRÁVNÍ SLUŽBY

2.1. Písemný právní názor: Obsahem služby je písemná odpověď na konkrétně formulovaný právní dotaz s uvedením odkazu na příslušnou právní úpravu v rozsahu max. 1 normostrany (tj. max. 1800 znaků), a to pracovní den následující po dni, v němž advokátní kancelář obdržela příslušnou objednávku. Obsahem služby NENÍ zpracování rozborů či stanovisek ke konkrétním dokumentům či smlouvám ani vytváření dokumentů či smluv.

2.2. Videokonference: Obsahem služby je konzultace uskutečněná prostřednictvím přenosu videa, hlasu, popř. vzdáleným sdílením obrazovky videokonferenčního zařízení, a to v maximálním rozsahu 30 minut vztahující se k dotazu formulovanému klientem v písemné objednávce. V rámci konzultace je možné posoudit obsah klientem předloženého dokumentu či smlouvy, v rámci konkrétních dotazů pak klient obdrží odpovědi na případné doplňující dotazy týkající se posuzované situace. Obsahem služby NENÍ zpracování písemného rozboru či stanoviska ani vytváření dokumentů či smluv (toto je možno vyhotovit v návaznosti na obsah konzultace v rámci samostatné zakázky). Termín videokonference volí klient při odeslání objednávky v rozsahu pracovní doby advokátní kanceláře, která je od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00. Advokátní kancelář ve výjimečných případech může po dohodě s klientem měnit termín konzultace tak, aby byla objednaná služba poskytnuta řádně a včas dle požadavků klienta.

2.3. Osobní konzultace: Obsahem služby je osobní konzultace v maximálním rozsahu 45 minut vztahující se k dotazu formulovanému klientem v písemné objednávce, v rámci tohoto typu konzultace je možno posoudit obsah klientem předloženého dokumentu či smlouvy, v rámci konkrétních dotazů lze případně navrhnout vhodný procesní postup ve vztahu k předloženému problému. Obsahem konzultace NENÍ zpracování písemného rozboru či stanoviska ani vytváření dokumentů či smluv (toto je možno vyhotovit v návaznosti na obsah konzultace v rámci samostatné zakázky).

2.4. Převod nemovitosti: Předmětem této služby je dále sepis kupních, darovacích či jiných smluv, jejichž předmětem je převod nemovitostí a příprava návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Součástí této služby je zapracování připomínek obou smluvních stran do připravovaných dokumentů, jednání o podmínkách smlouvy a vyhodnocení případných rizik. Součástí této služby NENÍ advokátní úschova a vyplacení kupní ceny za převod nemovitostí pro zákazníky klienta v souladu se zvlášť sjednanými podmínkami v kupní smlouvě nebo smlouvě o advokátní úschově. Připomínky či návrhy smluvních stran a/nebo reakce na připomínky zákazníků klienta budou zpracovány nejdéle do tří pracovních dnů od přijetí požadavku klienta.

2.5. Převod nemovitosti s advokátní úschovou: Předmětem této služby je dále sepis kupních, darovacích či jiných smluv, jejichž předmětem je převod nemovitostí a příprava návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí včetně zajištění úhrady kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy. Součástí této služby je zapracování připomínek obou smluvních stran do připravovaných dokumentů, jednání o podmínkách smlouvy a vyhodnocení případných rizik. Součástí této služby je dále advokátní úschova a vyplacení kupní ceny za převod nemovitostí pro zákazníky klienta v souladu se zvlášť sjednanými podmínkami v kupní smlouvě nebo smlouvě o advokátní úschově. Připomínky či návrhy smluvních stran a/nebo reakce na připomínky zákazníků klienta budou zpracovány nejdéle do tří pracovních dnů od přijetí požadavku klienta.

2.6. Příprava listiny dle požadavků klienta: Obsahem služby je příprava dokumentů uvedených v popisu právní služby.

2.7. Předmětem služby dle čl. II. odst. 2.1., 2.2. , 2.3. jsou právní pomoc a služby, tj. poskytování právních rad, konzultací, vysvětlení, a odpovědí na konkrétní dotazy dle požadavků a potřeb Klienta, a to v rozsahu shora popsaných jednotlivých služeb dle jejich specifikace jednotlivých typů služeb. 

2.8. Předmětem služby dle čl. II. odst. 2.4., 2.5. a 2.6. je příprava smluvní dokumentace dle popisu právní služby uvedené na webu www.reznicek-online.cz ve vztahu k jednotlivým typům právní služby. a dle požadavků a potřeb Klienta, a to v rozsahu shora popsaných jednotlivých služeb dle jejich specifikace.

III. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY; PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Advokátní kancelář se zavazuje poskytnout právní pomoc řádně a včas na základě pokynů Klienta, přičemž není vázána jeho právním názorem. Advokátní kancelář se zavazuje na žádost Klienta jej rámcově seznamovat se zvoleným postupem a právními důvody, které ji k určitému způsobu poskytování právní pomoci vedou. Klient je povinen respektovat právní názor Advokátní kanceláře, zejména z hlediska procesního postupu.

3.2. Služby podle čl. II. této Smlouvy poskytuje Advokátní kancelář prostřednictvím svých zaměstnanců, a to zejména prostřednictvím advokátních koncipientů či spolupracujících advokátů, resp. jiných osob pověřených komplexním zajišťováním spolupráce s Klientem, (dále jen "Pověřené osoby"), a to včetně elektronické komunikace na dohodnuté e-mailové adrese či prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku.

3.3. Klient souhlasí s cenou za jednotlivé právní služby, která je zveřejněna k jednotlivým typům právní služby ke dni, v němž došlo k uzavření Smlouvy dle čl. I. odst. 1.8. těchto VOP. 

3.4. Není-li výslovně uvedeno, že je v ceně služby obsažena příslušná částka daně z přidané hodnoty, bude k ceně uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách Advokátní kancelář účtovat daň z přidané hodnoty v souladu a ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3.5. Nad rámec uhrazené ceny náleží Advokátní kanceláři přiznaná náhrada nákladů řízení (tzv. přísudky – zejména přiznané hotové náklady a odměna za zastupování účastníka Advokátní kanceláří při rozhodování o náhradě nákladů v občanskoprávním řízení).

IV. POTŘEBNÁ SOUČINNOST

4.1. Klient se zavazuje poskytnout všechny potřebné doklady a součinnost pro potřeby Advokátní kanceláře, přičemž odpovídá za jejich správnost a úplnost.

4.2. Pokud Advokátní kancelář obdrží jakékoli dokumenty k poskytnutí služby dle VOP, může je pokládat za autentické, pravé, platné a pravdivé a není povinna zkoumat a ověřovat autentičnost, pravost, platnost či pravdivost těchto dokumentů nebo skutečností v nich uvedených a není povinna hradit škodu způsobenou tím, že bude postupovat dle údajů, informací či skutečností obsažených v těchto dokumentech. Advokátní kancelář není rovněž povinna zkoumat pravost či platnost podpisů, razítek nebo pečetí na jakýchkoli dokumentech jí doručených podle této Smlouvy nebo zkoumat, zda jakýkoli dokument je skutečně tím, za co je vydáván, nebo zda splňuje právní náležitosti pro něj právními předpisy stanovené. 

 4.3. Vlastním nákladem Klient zajistí potřebné podklady, které budou předmětem konkrétních jednání, řízení či smluv, a ponese náklady spojené s obstaráním těchto podkladů, které dle obecně platných právních předpisů je povinen hradit jako účastník řízení či jako účastník smlouvy.

4.4. Klient uděluje výslovný souhlas s tím, že veškeré dokumenty a informace související s poskytováním právních služeb mu budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce právní služby. Dále se Klient zavazuje, že bude pravidelně kontrolovat přijatou poštu v této e-mailové schránce. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že e-mail obsahující dokumenty či informace podle tohoto odstavce se považuje za doručený okamžikem odeslání e-mailové zprávy Advokátní kanceláří Klientovi.

4.5. Nestanoví-li všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí právní služby a běh lhůt výslovná ujednání, platí, že úkony, k nimž jsou Klienti i Advokátní kancelář zavázáni, budou realizovány bez zbytečného odkladu dle lhůt uvedených u jednotlivých právních služeb popsaných v čl. II. VOP. Pokud VOP tuto lhůtu nestanoví, poskytne Advokátní kancelář právní službu způsobem a za podmínek odpovídajících obvyklým podmínkám a odborné problematice řešení konkrétních úkolů tvořících předmět právní služby, jak je v oblasti poskytování obdobných plnění obvyklé. Splnění povinností, lhůt a termínů vyplývajících z podmínek požadované právní služby dle čl. I všeobecných obchodních podmínek je podmíněno dodržením podmínek požadované součinnosti ze strany Klienta čl. II. odst. 2.3. všeobecných obchodních podmínek.

V. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

5.1. Poskytování právní služby skončí splněním požadavku klienta dle čl. II. odst. 2.1. VOP v okamžiku, kdy bude Klientovi v souladu s čl. IV. odst. 4.4. všeobecných obchodních podmínek doručen právní názor ve vztahu ke klientem formulované otázce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce této právní služby. 

5.2. Právní služby poskytované dle čl. II. odst. 2.2., dle čl. II. odst. 2.3. a dle čl. II. odst. 2.6. skončí uplynutím doby vyhrazené pro poskytnutí požadované osobní konzultace či videokonference.

5.3. Právní služby poskytované dle čl. II. odst. 2.4. končí předáním připravené smluvní dokumentace klientovi.

5.4. Právní služby poskytované dle čl. II. odst. 2.5. končí splněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově dle konkrétních podmínek těchto smluv.

5.5. Advokátní kancelář může tuto smlouvu o poskytnutí právní služby vypovědět v 15denní výpovědní lhůtě, pokud klient nesplní informační povinnost nebo pokud neposkytne součinnost dle čl. IV. VOP. Pokud nedojde k převodu nemovitosti do šesti (6) měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby z důvodů neposkytnutí součinnosti na straně klienta, nebo z toho důvodu, že požadavky klienta na uskutečnění transakce se ukážou jako nereálné, má advokátní kancelář právo na výpověď smlouvy o poskytnutí právní služby s tím, že v takovém případě je klient povinen uhradit plnou cenu této služby.Vyjdou-li, v souvislosti s právní službou poskytovanou v rámci služby "Převod nemovitosti" anebo "Převod nemovitosti s advokátní úschovou", dodatečně najevo skutečnosti, které podstatně ztěžují či znemožňují dokončení převodu nemovité věci, a na které Klient Advokátní kancelář v rozporu s výše uvedenou povinností předem neupozornil, považuje se uvedené za neposkytnutí potřebné součinnosti a tudíž za důvod k výpovědi Smlouvy o právní službě.

5.6. Advokátní kancelář je povinna odstoupit od smlouvy o poskytnutí právní služby, pokud v téže věci nebo ve věci související Advokátní kancelář již poskytla právní služby jinému klientovi, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta, nebo v téže věci nebo ve věci související poskytl osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy Klienta, právní služby advokát/advokátní kancelář, s nímž/níž vykonává Advokátní kancelář advokacii společně [ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii], nebo v případě, že zájmy Klienta jsou v rozporu se zájmy Advokátní kanceláře nebo osoby Advokátní kanceláři blízké.

5.7. Klient je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že odstoupení od smlouvy bude advokátní kanceláři doručeno na adresu e-mail recepce@reznicek.com před odesláním potvrzením objednávky (tedy před uzavřením smlouvy o poskytnutí právní služby). V souladu s ust. § 1837 písm. a) o.z. není klient oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že poskytované služby již byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

VI. ÚČINNOST A PLATNOST SMLOUVY 

 6.1. Smlouva dle čl. I. odst. 1.8. těchto VOP je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti způsobem uvedeným v čl. I. odst. 1.8. těchto VOP. Účinnost a platnost této Smlouvy končí mimo jiné též provedením všech úkonů, které tvoří obsah dohodnuté právní pomoci. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1. Advokátní kancelář nahradí Klientovi vzniklou škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb porušením povinností dle VOP, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či zaměstnancem Advokátní kanceláře, resp. Pověřenými osobami.

7.2. Advokátní kancelář nemá povinnost nahradit škodu, prokáže-li, že škodu nezavinila.

7.3. Advokátní kancelář se zavazuje postupovat při své činnosti dle VOP a v souladu s platnými právními předpisy České republiky, které budou členové Advokátní kanceláře interpretovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při vynaložení veškeré odborné péče a s přihlédnutím k případné judikatuře. Advokátní kancelář, potažmo advokát či Pověřené osoby, však nemohou předjímat rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci, u kterého může probíhat v budoucnosti příslušné řízení. Posouzení rizik plynoucích ze zjištěných skutečností a předložených podkladů může být odlišné od budoucí závazné interpretace relevantních právních předpisů či vztahů a je zcela v pravomoci a působnosti nezávislých soudů, tedy může být i odlišné od interpretace provedené Advokátní kanceláří, resp. Pověřenými osobami. Klient prohlašuje, že je s tímto, jakož i se všemi možnými důsledky plynoucími z odlišné interpretace soudů či jiných orgánů veřejné moci, včetně jakékoliv výše plnění, vypořádání, nároků, dávek, daní či jakýchkoliv dalších plnění určených soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, plně srozuměn a nebude žádné toto či jiné plnění požadovat po Advokátní kanceláři.

7.4. Pro účely poskytnutí právní služby platí, že povinnost Advokátní kanceláře k náhradě způsobené škody či újmy vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb a výkonem advokacie je omezena částkou ve výši 100 000 000,- Kč. Jedná se o částku, do jejíž výše je advokát v souladu se zákonem o advokacii pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb. 

VIII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

8.1. Advokát, resp. Pověřené osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním právních služeb, přičemž je této povinnosti může zprostit pouze Klient. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení poskytování právních služeb. Advokát, resp. Pověřené osoby, neporuší povinnost mlčenlivosti v případech, kdy jim oznamovací, informační či jinou povinnost ukládá zákon.

8.2. Advokát je v nezbytně nutné míře zproštěn povinnosti mlčenlivosti v případě, je-li podle smluvních podmínek pojišťovny, u níž uplatňuje nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z výkonu advokacie, povinen pojišťovně sdělit okolnosti škodné události, či poskytovat jinou součinnost, v tomto případě je však povinen chránit zájmy Klienta v míře co možná nejvyšší.

8.3. Osobní údaje klienta, záznam o poskytnutí právní služby a dokumenty, které klient Advokátní kanceláři předal prostřednictvím objednávky, budou advokátní kanceláří v elektronické podobě archivovány za účelem zdokumentování postupu poskytování právní pomoci služby.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1. Poskytování právních služeb se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, etickými pravidly advokacie a dalšími vnitrostavovskými pravidly, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

9.2. V případě, že je Klient spotřebitelem, přijetím těchto VOP prohlašuje, že byl Advokátní kanceláří informován ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn, o tom, že případné spory mezi advokátem a Klientem jako spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb mohou být řešeny na návrh Klienta jako spotřebitele formou mimosoudního řízení u České advokátní komory.

9.3. Klient byl poučen o tom, že ve smyslu čl. 6 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů, není advokát oprávněn bez souhlasu klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. Dále byl Klient poučen o důsledcích vyplývajících z § 347a odst. 1 trestního zákoníku, který definuje trestný čin maření spravedlnosti. Podpisem této smlouvy klient mj. stvrzuje i to, že byl poučen o nutnosti sdělit Advokátní kanceláři jemu známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné. Advokátní kancelář neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které Klient předloží.